Chrámový koncert s díly Františka Gregora Emmerta

premiéra programu 26. 4. 2016, 19:30 / kostel sv. Augustina / Brno, náměstí Míru  Jákobův zápas. Pocta Františku Gregoru Emmertovi   recenzovala Sofija Čolovič pro Hudební rozhledy   Program Ondřej Kyas: Introitus pro smyčce Paul Hindemith: Trauermusik pro violu a smyčce František Gregor Emmert: Meditace o zjeveních vzkříšeného Pána pro housle sólo (z triptychu Dramma intimo – Musica da violino solo, věnováno Milanu Paľovi) František Gregor Emmert: La troise me chute de Jésus sur le chemin de la crois pro varhany sólo (Marku Paľovi) František Gregor Emmert: Jakobov zápas pro violu a smyčce (Milanu Paľovi, Genesis 32, 25. 29. 31) orchestr Ensemble Opera Diversa, koncertní mistr Jan Bělohlávek Milan Paľa, viola Marek Paľa, varhany Gabriela Tardonová, dirigentka 17. dubna 2016 uplynul rok od chvíle, kdy ve věku sedmdesáti čtyř let zemřel skladatel František Gregor Emmert. Nesporné kvality jeho kompozičního odkazu jsou mezi zasvěcenými známé již dlouho, ale v koncertním provozu se dosud uplatňovaly spíše jeho komorní skladby nebo díla propagovaná prostřednictvím Emmertových dvorních interpretů (Kantiléna, houslista Milan Paľa, perkusionista Martin Opršál, dirigent Ondrej Olos, sopranistka Hana Škarková) či konkrétních festivalů jako je kroměřížský Forfest nebo brněnský Velikonoční festival duchovní hudby. Na tyto snahy navazuje také Ensemble Opera Diversa s dalším ze svých tradičních koncertů soudobé duchovní hudby, který je tentokrát věnován Emmertovým skladbám z posledních let, vzniklých především z iniciativy Milana Paľy. F. G. Emmert je autorem nezvykle velkého počtu symfonií (26) různorodého charakteru i obsazení. Od Sedmé symfonie dále rozvíjel ve svých skladbách pozoruhodné skladebné techniky a především se dopracoval k mistrovství orchestrace, širokosti dechu a k výrazu, který prakticky nemá v současné české hudbě obdobu. Emmertova hudba posledních dvaceti let dovede být nesmírně dravá, intenzivní, hluboká v záběru a na druhé straně melodická, jemná, obracející se zpět k harmonii, snad ve stylu nové citovosti jakou dovede psát například Valentin Silvestrov. Je to hudba evropské úrovně i formátů. Četná Emmertova tvorba je prostoupena duchovní tematikou v různém rozpětí od biblických textů a duchovní poezie po ryze náladové duchovní cítění v instrumentální hudbě. Není tomu jinak ani v případě violového koncertu Jakobov zápas (2009), věnovaného houslistovi Milanu Paľovi, na jehož podnět skladba vznikla. Dílo, inspirované starozákonní tematikou, začíná Prologem, jež je pojat jako kadenza určená sólistovi. Zde exponované hudební myšlenky jsou podstatou celé skladby, jelikož pak v různých podobách a nástrojových kombinacích zaznívají v dalších třech větách skladby. Původně ohlášená premiéra Emmertovy 25. symfonie „Píseň K tobě byl poslán anděl“ musela být odložena kvůli hlasové indispozici sopranistky Hany Škarkové, vynikající interpretky řady Emmertových skladeb. Ensemble Opera Diversa tuto symfonii uvede ještě v tomto nebo následujícím roce.   Chrámovému koncertu předcházelo kolokvium, uspořádané Ústavem hudební vědy FF MU K dílu Františka Gregora Emmerta 26. 4. 2016, 14.15-17.00 budova N FF MU (Janáčkovo náměstí 2a), posluchárna N41 Půldenní konference věnovaná dílu Františka Emmerta, konfrontující poznatky hudebních teoretiků JAMU, FF MU a dalších odborných pracovišť s příspěvky bývalých studentů tohoto skladatele a také studentů oboru hudební věda FF MU. V jednotlivých referátech bude reflektována mnohovrstevnatá tvorba Františka Gregora Emmerta z hlediska kompozičního, možností jejího edičního i katalogového zpracování a také s ohledem na budoucí uvádění zejména rozsáhlejších orchestrálních kompozic. http://www.phil.muni.cz/music/8-horni-menu/aktuality/689-kolokvium-k-dilu-frantiska-gregora-emmerta-26-4-2016 Vstup volný. ***